SALAM MESSAGE .n_n.

Selasa, 16 Juli 2013

UCAPAN TERIMA KASIH (SKRIPSI)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Setelah menguntai kata di halaman persembahan, Aya sampaikan ucapan terima kasih Aya untuk semua pihak yang Aya sebutkan namanya, juga tak mampu Aya sebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu dan mendukung Aya baik moriil maupun materiil sehingga Skripsi Aya selesai.. ^_^

Tak tanggung-tanggung, 4 halaman untuk ucapan terima kasih. 


Halaman pertama di Ucapan Terima Kasih..

Halaman kedua Ucapan Terima Kasih

Halaman Ketiga Ucapan Terima Kasih

Halaman Keempat Ucapan Terima Kasih ^_^

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala    puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah mengkaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Questions Students Have (QSH) pada Konsep Pernapasan dan Sirkulasi Darah Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Belinyu “ dengan penuh ketercapaian lainnya.
Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan MIPA, FKIP Universitas Sriwijaya.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Untuk itulah penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait.
            Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmi Susanti, M.Si., selaku Pembimbing I (ketua) dan Ibu Dra.Djunaidah Zen, M.Pd., selaku Pembimbing II (sekretaris) yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan Skripsi.
Kepada segenap tim penguji yang menguji adrenalin, penulis haturkan terima kasih yang luar biasa. Teruntuk Bapak Mgs. M. Tibrani, S.Pd., M.Si., dan Ibu Dra. Lucia Maria Santoso, M.Si., terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.
Tak lupa pula terimakasih penulis haturkan kepada Bapak  Drs. Endang Dayat, M.Si., selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Tanpa nasihat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofendi , MA., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA, dan kepada Bapak Drs. Kodri Madang, M.Si., selaku ketua Program Studi Pendidikan Biologi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penulisan Skripsi ini, serta kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan serta menjadikan kami lebih berguna dengan ilmu yang telah diberikannya kepada kami. Tak lupa penulis berterima kasih kepada seluruh staf TU khususnya Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya, umumnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan mengurusi segala administrasi.
            Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Imransyah, S.Pd., selaku kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belinyu, Ibu Siti Wahyuni, S.Pd., selaku guru IPA Terpadu, juga segenap guru-guru dan staf TU di SMP Negeri 1 Belinyu beserta siswa-siswa kelas VIII.1 dan VIII.3 di SMP Negeri 1 Belinyu. Terima kasih atas ketersediaan jasmani dan rohani dalam membantu demi kelancaran penelitian dalam penyelesaian Skripsi ini.
            Cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari kedua orang tua penulis terkasih. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis. Terimakasih kepada Bapak Ridwan Jusan dan Mamak Yuniar yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis bisa sampai ke titik ini.
            Teruntuk Adik-adik tersayang, penulis haturkan banyak doa dan terima kasih atas segala doa, dukungan, canda, tawa dan macam-macam bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih untuk Rizqi Novitasari, Muhammad Ridhoni dan Muhammad Yusril Hadi, semoga semua usaha penulis dapat menjadi lecutan semangat tak terhingga agar adik-adik tercinta dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan kedua orang tua tercinta.
            Kepada sahabat terbaik, Mas Arif Yudha Prawira, S.Ked., yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan, terima kasih telah senantiasa menguatkan di kala penulis terpuruk dan sempat merasa tidak mampu melakukan apa-apa.
            Terima kasih untuk keluarga besar yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga Skripsi ini terselesaikan. Terima kasih untuk Abang Tria Kilbaskara, S.P., Rachmat Darmawan, A.Md., Kep., Ayuk Zulhiliyah, S.Pd., dan semua keluarga yang tak bisa disebutkan satu per satu dari Om, Tante, sepupu dan semua keponakan.
            Kepada sahabat-sahabat Program Studi Pendidikan Biologi 2008 terutama Yeni Rusmila Dewi, S.Pd., Mery Angraini, S.Pd., Amelia Rizkawati, S.Pd., Jusmini, S.Pd., dan Fitri Jayanti, S.Pd., terima kasih atas segala ukiran hati bertemakan persahabatan yang tulus murni sepanjang masa pendidikan di Program Studi Pendidikan Biologi sejak awal hingga terselesainya pendidikan. Terima kasih atas segala canda, tawa dan tangisan haru serta bahagia yang telah dibagi dan turut dirasa. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah. Jalinan persahabatan ini semoga Allah jaga hingga ke Surga.
            Penulis juga berterima kasih kepada dan adik-adik Program Studi Pendidikan Biologi 2009, lalu saudara-saudari yang lain yakni Roza Marissa, S.Pd., Nopitasari, S.Pd., Nurul Husna, S.Pd., Fadly Afrisani, S.Pd., dan Dedi Hanafi, S.T., atas segala bantuan, doa, dukungan dan ilmu yang dibagi sepanjang penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan hati kalian. Terima kasih pula untuk saudari-saudari yang selalu berbagi kisah dan saling menyemangati selama proses ini, terima kasih banyak. Tri Oktaviani, Indah Nurul Fathihah, Eliya, S.Pd., Ria Angraini, S.E., Erma Fauziah Zahara, S.KM., dan Ummi Chrisbudiana A. Radja Ratu. Tak lupa penulis berterima kasih untuk saudari yang berselancar di Memories of My Life, terima kasih atas setiap doa dan dukungannya. Beberapa bait kalimat dari Nurmayanti Zain, S.T., M.T., Yanuarty Paresma Wahyuningsih, S.Psi juga para sahabat Crafter dan Penulis Lepas yang selalu memotivasi dan membangkitkan semangat sehingga atas hadirnya mereka membuat penulis mampu berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan menghasilkan 52 buku antologi dan wirausaha aneka kerajinan tangan hingga terselesainya Skripsi ini. Terima kasih atas hadirnya aneka bentuk cinta dari kalian yang Allah hadirkan sebagai pemberi dukungan dan pembangkit semangat.
 Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini. Alhamdulillah.
Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya yang masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan Skripsi di masa yang akan datang.
Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para penuntut ilmu dan pengajar, baik dalam bangku perkuliahan, penelitian maupun berprofesi sebagai guru nantinya, guna membina generasi muda penerus bangsa yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihi wa Sallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, Aamiin.

                                                                                                Indralaya, Juli 2013
                                                                                                        RH
        Penulis  

NB :
Mohon maaf atas segala keterbatasan Aya, mohon maaf atas nama-nama rekan yang tak tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa mengalir membasahi lisan ini.. ^_^ Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, aamiin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MY THESIS ♥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

ALHAMDULILLAH.. Atas berkah dan rahmat-Nya, skripsi ini jadi dan siap disebar ^_^

Skripsi Aya dijilid hari Kamis hingga Jumat, tanggal 12-13 Juli 2013 ^_^

Selesai ditanda tangani semua Dosen yang bersangkutan hari Selasa tanggal 16 Juli 2013

Alhamdulillah akhirnya komplit setelah setiap hari menunggu, dengan hanya dapet 1 ttd per harinya.. 

Halaman persembahan yang sudah melewati masa rombak berkali-kali, dari yang panjang berderet-deret hingga tersisa sedemikian rupa.. (Yang namanya tak tercantum di halaman ini akan sepuasnya Aya beberkan di halaman UCAPAN TERIMA KASIH ^_^
ALHAMDULILLAAAAH....
Kitab BIRU milik Aya ini akhirnya jadi kawan. Alhamdulillah.. Akhirnya selesai juga. Terima kasih Allah, Mamak Bapak, 3 Adek, Dua Pembimbing Skripsi, Semua Dosen, Mas Arif dan Semuuuua pihak yang sudah turut membantu dan mendoakan Aya hingga skripsi ini selesai ^_^
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sabtu, 13 Juli 2013

JODOH DUNIA AKHIRAT BY CANUN KAMIL & FU

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

ALHAMDULILLAH.. 
Pulang capek-capek dari Palembang, sehabis nunggu Ibu PS1 Aya yang dateng jam setengah 2 siang, sampe di kosan dah ada yang nyambut.. ^_^ Apalagi kalau bukan buku, buku dan buku. Atau craft stuff, craft stuff dan Craft stuff.. ^_^

Ni diaaa.. 

Ini buku kedua karya Teh Fu dan Kang Canun ^_^

Mau tau isinya?
Nih Aya bocorin sedikit sub bab yang ada di buku ini yaaa 

1. Menikahi Penantian
 • Mengapa Menikahi Penantian?
 • Mau Nikah? Yakinkah?
 • Alkisah, Cinta Itu Buta
 • Jodoh Seumur Hidup, Diakah?
 • Cek Niat Menikah, Sudah Benarkah?
 • Urai Penghambat Menikah, Ah!
 • Cara Benar Cari Jodoh
2. Let's Cleansing
 • Mengapa Harus Cleansing?
 • Introspeksi Dosa Diri
 • Rewind Dosa Orang Tua
 • Hapus Dosa Orang Lain
 • Berdamai dengan Diri Sendiri
 • Get Ready to Move Up
3. Come On Upgrading
 • Perbaiki Diri = Perbaiki Jodoh
 • Aktivasi Magnet Jodoh
 • Upgrade Your Knowledge
 • Upgrade Your Skill
 • Upgrade Your Heart
 • Upgrade Sampai Mati
4. Do "Selecting"
 • Miliki Cita - Cinta Bersama
 • Kenali Diri - Mirroring -
 • Kenali Pasangan  - Matching -
 • Kenali Diri dan Pasangan - Completing -
 • Menjemput Jodoh
 • Merayu Allah
 • Akhirnya Bertemu Jodoh
5. Menanti Pernikahan
 • Fu's STORY
 • Canun's STORY
 • Our (Before) Love STORY
 • Allah's Sign
 • #Menanti Pernikahan Itu Rasanya...
Haaa, Aya tau pasti pada penasaran sama buku karya pasangan muda jempolan ini (pasangan muda cantik dan ganteng, cerdas dan shalih). Kalau penasaran silahkan dicari bukunya yaaaa... In Syaa Allah ada di toko-toko buku terdekat ^_^ Atau BISA PESAN ke Penulisnya langsung di Foezi Citra Cuaca dan Ikhsanun Kamil Pratama (pasangan muda yang nikah 6 April 2012 plus launching buku couple perdana mereka ni dah punya dedek bayi ganteng lhooo, namanya Izhdihar Kamil Ar-Rayyan, panggilannya Dede Emillll)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Senin, 08 Juli 2013

BIG GIFT FROM ABANG TRIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Woaa.. Alhamdulillah, akhirnya Aya lulus dan bisa mendapatkan hadiah yang Abang janjikan. Alhamdulillah, paket buku senilai Rp 300.000,-. Bukan LUMAYAN lagi namanya.. Makasiiih abanggggg... 

Ini dianter teman. Kan Aya lagi di kampus Ogan sama Pajar, Rian, sampe jam 5 sore menunggu dapet tanda tangan, hee. 

Ini dia penampakan buku-bukunyaaa...

Yang ini dari Belbuk.com, Ada 1 yang engga ada : 9 Summer 10 Autumn, hiksss.. Tapi gapapa, akhirnya punya juga 3 buku di atas... PLAYING GOD, INFINITELY YOURS, dan RANTAU 3 MUARA.. 

Ni dari Gramedia Online, cukup sebel karena timbangannya jauh lebih berat yang belbuk. Yang belbuk aja ongkirnya 1kg, yang ini mau ongkir 2 kg, sebel bangeeeeeetttttttt... ongkir sekilo dapet 1 buku lagi. Huaaaa... 1 JAM MEMBUAT BONEKA MUNGIL DARI KAIN FELT, MY DNA LOVE'S dan SWEETEST THING. ^_^

Btw, makasiiih banyak buat Abang atas hadiahnya, dan makasih juga buat yang dah nganterin paketnyaaa.. ^_^ (nambah lagiiii bawaan buku buat mudik niii, hadeeeeeeeehhhhhhhhh. Semoga mereka selamat sampe ke kamar tercinta di Belinyu, aamiin)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kamis, 04 Juli 2013

ROSEBUD A LA AYA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Sore-sore begini Aya tiba-tiba merasa suntuk, dan jadi gatelll tangan pengen bongkar kardus isi pita satin yang berrol-rol, tapi masih tetap nyari warna putih buat eksperimen. Maklumlah masih penasaran sama Mawar gulung alias Mawar gembul ini.. ^^, 

Akhirnya setelah lipet dan lem sana-sini, jadiii deh.. *Sebelumnya Aya pernah bikin tapi pake jaitan, jelek, kerutannya jelek bangetttt, sepertinya memang Aya mesti bikin ini yang versi lemnya. ^^,

Ini nihhhh... Lumayan kan? Udah bisa lah kayaknya buat bikin korsase jilbab yudisium nanti ^^,
Semoga ga lama-lama revisinya biar cepat jilid hardcover..  In Syaa Allah besok Aya ketemu Ibu Lucy, soalnya tadi udah ngelapor hasil revisi Aya ke Ibu PS1 (Ibu Rahmi Susanti).. Doakan yaaaaaaa...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rabu, 03 Juli 2013

UJI NYALI HQ #1 BOOKMARK

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Haaaa.. Hari ini terakhir untuk ngirim karya. Tapiiii, ngga sempat bikin, jadi Aya engga bisa ikutan. Eh ternyata pas komen di album yang baru di-upload, Aya ditanyain Mba Indah, hihihihi, ditanyain mana karyanya dan ditungguin upload, ya udah Aya langsung foto si bookmark yang hampir 3 tahun lalu Aya buat tapi masih bagus dan selalu Aya pake saat baca buku yang engga ada pembatasnya.. 

Taraaaaa, ini diaaaa..

Bookmark ini Aya buat dari Kertas HVS Putih, dilipat-lipat,  dihias dengan asturo yang digunting bentuk love dan huruf-huruf, kemudian dilem dengan selotip semua sisi dan permukaannya. Terakhir dikasih pita di ujung kertas yang sudah dibolongi dengan pembolong kertas ^_^

Cantik kan?
# Meski kemaren sebenarnya mau bikin dari kain felt, warna pink dan merah dengan bentuk love ^_^
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DAD'S ULTIMATUM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

"Yuk, habis ijazah, ijabsah ya. Segera. JANGAN LAMA-LAMA"

Eaaa... Habis megang ijazah, Bapak memberikan ultimatum AGAR SEGERA MENIKAH.. Aamiin, Wahai Allah, kabulkan doa Bapak, mudahkan si Pangeran untuk segera menjemput halalnya dunia akhirat, aamiin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Selasa, 02 Juli 2013

REJEKI SIANG-SIANG

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Laper, tapi sendirian. As you know lah yaaa, sejak sidang mesti berpuasa sampe saat ini ^^, Berpuasa maksudnya makan cuma atau bahkan tak ada sekali sehari, ihihihi. Sabar menanti awal bulan (padahal sekarang awal bulan). Jadi Aya lagi suntuk ngeliat skripsi yang mesti direvisi. T.T Pening kalau ketemu satu yang mandeg ni, ga bisa maju-maju, hadeeeeeh. Pusiiing..

Lagi pusing-pusing eh ada Dekki yang pulang, ternyata pulang dari rumah Bulet, mereka masak-masak. No, no, bukan Dekki yang masak, TAPI Bulet, haha. Dibawain nasi penuhhhh sama Lauknya sekotak penuh juga. Wuaaa.. Alhamdulillah Allah baik banget, padahal Aya udah ga kepikiran makan lagi, lapar pun Aya acuhkan. T.T

Alhamdulillah, jadi Aya sisain setengah nasi dan lauknya buat Bundadari nanti.. ^^,
Mari makan siaaaaangggg..
Makasiih Bulet dan Nduut

Nyam, nyaaaamm.. Tempenya enak bangeeeetttt Hikshiks.. 

Habis makan ini, Aya sms Mamak pengen diceritain waktu jalan-jalan ke Belembang sama keluarga besar, habis dibalas, Aya telpon Mamak, dan berceritalah, hihii.. Mamak Bapak ga pernah sepi karena banyak adek-adek murid ngaji. Hmmm, baru sebentar telponan, ehhh Aya udah ditinggal lagi ngajar ngaji.. Aya jadi kepingin bakwan buatan Mamak, sama apa yaaa? Lupa satu lagi, hikshiks... 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

CUM LAUDE ITU..

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Gambar dari SINI


Ternyata syaratnya adalah :


 • IPK 3,51-4,00
 • Masa studi maksimal 5 tahun
 • Nilai C tidak lebih dari 1 mata kuliah
(Buku Pedoman FKIP 2012)


Haaa, kita lihat pas wisuda nanti, apakah mereka yang mendapat IPK di atas syarat minimal dan mempunya nilai C lebih dari 1 mendapatkan slempang "dengan pujian"... --sayang bangeeeeettttt--
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...